Про договор с ТОВ «Днепролифт»

with Комментариев нет

Во втором подъезде нашего дома с 27 февраля 2018г. перестал работать лифт, о чем было в телефонном режиме сообщено ООО ПТО «Днепр-Лифт». На сегодняшний день ( 12.03.2018г.) никакие меры по устранению неполадок не принимаются, поэтому в ООО ПТО «Днепр-Лифт» и в Горсовет было направлено заявление:

%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb003-1

%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb004

 

Правление ОСМД «Днепровское555» еще летом обсуждало вопрос о заключении договора  на  ремонт и техническое обслуживание лифта. При более тщательном рассмотрении этого вопроса выяснились некоторые нюансы.

Фирмы  «Лифт-Комфорт», «Лифт-Сервис», «ЛифтРемМонтаж Днепр»   обслуживают лифты на левом берегу. У нас остается только «Днепрлифт», который обслуживает наш дом сейчас. Мы попросили «Днепрлифт» предоставить проект договора:

1. ПРЕДМЕТ І СУМА ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець, що є спеціалізованою організацією по виконанню послуг з підвищеною небезпекою (Дозвіл № 070.11.12 від 16 грудня 2011 року), приймає на себе виконання послуг з технічного обслуговування ліфтів 33.12.1 «ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності» (50750000-7 послуги з технічного обслуговування ліфтів).
1.2. До складу послуг за договором входить:
а) Місячне обслуговування у виді регулярних перевірок технічного стану ліфтового устаткування, огляду, змащення і регулювання вузлів для підтримки працездатності ліфта, запобігання відмов роботи устаткування і забезпечення його безпечної експлуатації. Інструмент, пристосування, додаткові матеріали (змащення, драння, ізолента, припій) для виконання профілактичних послуг входять у вартість обслуговування.
б) Усунення поточних несправностей ліфта по виклику особи, відповідального за організацію експлуатації ліфта.
1.3. Додаткові послуги які надаються Виконавцем:
а) Періодичні технічні огляди ліфта відповідно до Порядку затвердженого Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687 і в обсязі діючих нормативно-методичних документів (Дозвіл № 070.11.12 від 16 грудня 2011 року).
б) Послуги, зв’язані з порушенням користувачами правил і умов експлуатації ліфта, відхиленням від норми параметрів електропостачання, навмисним псуванням або розкраданням устаткування, дією форс-мажорних обставин;
в) Виконання встановлених Правилами щорічних електротехнічних вимірів стану електроустаткування і заземлення ліфтової установки; проведення технічних оглядів (часткових, періодичних, повних) ліфтів.
г) Заміна, капітальний ремонт, реконструкція, модернізація ліфта на підставі висновку технічної експертизи (Дозвіл № 070.11.12 від 16 грудня 2011 р.), а також, у міру необхідності, в залежності від зносу устаткування, інтенсивності й умов експлуатації ліфта.
Додаткові послуги перераховані в п.п. а), б), в), г), а також інші послуги, не передбачені цим договором, — виконуються на підставі письмово оформленої додаткової угоди Сторін до даного договору за окрему плату.
1.4. Вартість послуг за договором визначена угодою Сторін і складає: на місяць — 2700,00 грн. (Дві тисячи сімсот грн. 00 коп.), без ПДВ, всього за 4 місяці – 10800,00 грн. (Десять тисяч вісімсот грн. 00 коп.), без ПДВ (відомість Додаток 1).
1.5. Вартість послуг за договором може бути змінена у випадках введення нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість технічного обслуговування ліфтів, необхідності обліку інфляційних факторів, внесенні змін в обсяг і склад робіт шляхом підписання Сторонами додаткових угод.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. При виконанні договірних зобов’язань, Сторони керуються чинним законодавством України, «Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів» (ПББЕЛ), «Положенням про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні», ДСТ 22011-95 «Ліфти пасажирські і вантажні. Технічні умови», особливими умовами даного Договору.
2.2. Виконавець зобов’язаний:
2.2.1.Забезпечити безперебійну і безпечну роботу ліфтів навченим і атестованим персоналом.
2.2.2. Здійснювати контроль виконання Замовником обов’язків відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів і даного договору.
2.2.3. Брати участь у перевірках проведених Держнадзорохоронпраці України.
2.2.4. Вносити в паспорти ліфтів записи, що відносяться до обов’язків Підрядчика.
2.2.5. Припиняти експлуатацію ліфтів у випадку виявлення несправностей, що впливають на їхню безпечну роботу і передбачених пунктом 9.7.15 ПББЕЛ, а також у випадку невиконання Замовником договірних зобов’язань.
2.3. Замовник зобов’язаний:
2.3.1. Наказом призначити особу, відповідальну за організацію експлуатації ліфтів, що пройшла атестацію у встановленому порядку.
2.3.2. Забезпечити особу відповідальну за організацію експлуатації ліфта посадовою інструкцією, установленою нормативно-технічною документацією, ПББЕЛ.
2.3.3. Забезпечити якісне і надійне електропостачання і заземлення ліфтової установки.
2.3.4. Забезпечити експлуатацію ліфтів відповідно до їх призначення і вантажопідйомності.
2.3.5. Уживати своєчасних заходів по запобіганню попадання вологи в машинне(блокове) приміщення, шахту, приямок ліфта.
2.3.6. Забезпечити постійне нормативне освітлення посадкових площадок ліфтів, підходів до них, а також температурний режим у машинному (блоковому) приміщеннях ліфта від + 5° С до + 40°С.
2.3.7. Виключити допуск у машинні, блокові приміщення, шахту ліфта сторонніх осіб, а також розміщення там устаткування, що не відноситься до експлуатації ліфтів.
2.3.8. Забезпечити схоронність устаткування, порядок збереження, обліку і видачі ключів від машинного, блокового та інших приміщень ліфтової установки.
2.3.9. Погоджувати відвідування персоналом Замовника машинних приміщень ліфта з відповідальними особами Виконавця.
2.3.10. Виконувати розпорядження органів Держнадзорохоронпраці України і служби технічного нагляду Виконавця.
2.3.11. Після закінчення встановленого терміну експлуатації ліфта — 25 років, виконати, в встановленому порядку, технічну експертизу ліфта уповноваженою організацією Держнадзорохоронпраці.
З. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Факт виконання послуг за договором підтверджується підписанням Замовником актів приймання виконаних послуг, в 3-х денний термін з моменту їх вручення, не пізніше останнього дня поточного місяця.
При виявленні Замовником не виконаних або виконаних не належним чином послуг, він, мотивовано, у письмовому виді, інформує Виконавця про відмовлення від приймання робіт до моменту усунення виявлених зауважень.
3.2. Розрахунки між «Сторонами» здійснюються в Українській національній валюті – гривнях, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунків та або актів надання послуг, не пізніше 10-го числа, що випливає за звітним місяцем.
3.3. При сумарному простої ліфта з вини Виконавця більш 72-х годин (необхідних для виконання планових профілактичних і поточних ремонтних послуг) протягом місяця, про що маються відповідні записи в журналі обліку простою ліфтів, оплата послуг за договором виконується з урахуванням часу фактичної роботи ліфта.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. При невиконанні Виконавцем послуг у терміни визначені договором, останній оплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної обл. ставки НБУ від вартості невиконаних у термін послуг за кожний день прострочення, за умови виконання Замовником п. 3.2 договору.
4.2. При несплаті послуг або за необґрунтованого відмовлення Замовника від приймання послуг і підписання актів приймання, виконаних послуг у терміни встановлені п.п. 3.1, 3.2. договору, Виконавець, після письмового повідомлення Замовника, вправі призупинити виконання своїх обов’язків за договором до повного погашення суми заборгованості або узгодження конфліктної ситуації. На цей період ліфти повинні бути відключені, а вся відповідальність за забезпечення їх безпечної роботи лягає на Замовника.
4.3. При порушенні термінів оплати за виконані послуги, передбачені в п.3.2 договору, Замовник оплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набирає чинності згідно ст.631 ЦКУ та ст.180 ГКУ з 01 вересня 2017 р. і діє до 31 грудня 2017 р., а в частині виконання зобов’язань сторонами, до повного їх виконання в межах кошторисних призначень.
5.2. Договір вважається продовженим на кожен наступний рік, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність його перегляду. Розірвання договору або його перегляд з боку Споживача можливо виключно за наявності підстав та в порядку передбачених чинним законодавством України.
5.3. Сторони прийшли до згоди, відповідно до статті 259 Цивільного кодексу України, що строк позовної давності по вимогам щодо оплати за послугу становить 7 (сім) років.
5.4. У випадку зміни найменування, юридичної адреси, банківських реквізитів однієї зі Сторін остання зобов’язана в 5-ти денний термін повідомити іншу Сторону про зміни, що відбулися.
5.5. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи однієї зі Сторін, вона зобов’язана письмово, завчасно, за 14 календарних днів до терміну розірвання договору, повідомити про це іншу Сторону.
5.6. Всі суперечки за договором, не урегульовані Сторонами шляхом переговорів, підлягають розгляду в Господарському суді за місцем перебування відповідача.
5.7. Договір складений у двох екземплярах українською мовою, що мають рівну юридичну чинність і знаходяться: один екземпляр у Виконавця, другий у Замовника.

из которого следует, что мы будем платить за ремонт и техническое обслуживание лифтов. Если вдруг (не дай Бог) случится крупная поломка или понадобится капитальный ремонт — это дополнительные услуги (то есть как им с нас заработать денег). Согласно постановлению КМУ они напишут акт, что замене подлежит то-то…

Далее их задача согласовать с нами порядок оплаты этих запчастей за наш счет и стоимость их установки. При этом, если мы продолжаем эксплуатировать лифт, то никакой ответственности они не несут (но деньги за эксплуатацию получают ведь они нас предупреждали…). Если ОСМД будет платить исправно — все в порядке, но стоит не уплатить — они тут же отключат лифт.

На сегодняшний день, пока мы все на индивидуальных договорах

%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb001-1

%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb002-1

они несут ответственность за все (и меняют все в полном объеме). И выключить лифт ( даже с должниками) они не могут, потому, что возмутятся те, кто оплачивает и будут правы.

Вот и давайте вместе решать  что делать дальше. Каждый должен высказать свое мнение: либо мы берем на себя всю ответственность и оплату дорогостоящих запчастей, либо оставляем все как есть.

Подписаться user:

Самые свежие посты от

Оставить ответ

С 4 февраля 2019 года у сайта https://iosmd.dp.ua/ новый адрес https://iosmd.pp.ua/

Вместо dp.ua теперь pp.ua

До 17-04-2019 (17 апреля 2019 года) на сайт можно будет зайти по старому адресу  https://iosmd.dp.ua/

Если Вы зайдете на сайт до 17-04-2019 по старому адресу https://iosmd.dp.ua/ Вас автоматически перенаправит на новый адрес  https://iosmd.pp.ua/